• (+93) 772 63 73 83
  • انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند

امتحانات آنلاین

امتحان بخشی را که میخواهید سپری کنید آنرا انتخاب کنید.

امتحان تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان بیولوژی صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان بیولوژی صنف دهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان پشتو صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان پشتو صنف یازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان کانکور آزمایشی عمومی چهارم

تعداد سوالات: 160

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان پشتو صنف دهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان دری صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان کانکور آزمایشی عمومی سوم

تعداد سوالات: 160

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان دری صنف یازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان دری صنف دهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان کانکور آزمایشی عمومی

تعداد سوالات: 160

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان تفسیر صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار