• (+93) 772 63 73 83
  • انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند

مواد درسی

کتابها و مجموعه های ذیل را از آموزشگاه انصار به دست آورده میتوانید.

مجموعه سوالات جیولوجی

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

از اینجا میتوانید دانلود کنید. دانلود رایگان
مجموعه سوالات بیولوژی

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید
مجموعه سوالات تاریخ

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید
مجموعه سوالات جغرافیه

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید
مجموعه سوالات تعلیمات اسلامی

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید
مجموعه سوالات تفسیر

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید
مجموعه سوالات دری

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید
مجموعه سوالات پشتو

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید