• (+93) 772 63 73 83
  • انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند

صنف ها

صنف های ذیل در آموزشگاه انصار دایر شده اند و فعلا جریان دارند:

آمادگی کانکور 98-99

09:00 الی 10:30
مدرس: انجنیر احمد مختار فروتن

کانکور ویژه

2:00 الی 03:30
مدرس: انجنیر احمد مختار فروتن

صنف حساب و الجیر

9:30 الی 10:30
مدرس: انجنیر احمد مختار فروتن