• (+93) 772 63 73 83
  • انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند

امتحان آنلاین مرکز آموزش علوم ساینسی انصار

  حتما بخوانید!


بعد از انتخاب جواب هرسوال؛ درست ویا اشتباه بودن جواب تان را مشاهده خواهید کرد، در اخیر نتیجه امتحان تان به صورت خود کار محاسبه شده و نمایش داده میشود.

 ثبت مشخصات تان ضروری میباشد.

لطفا خود را راجستر نمایید

اکنون منصرفم    برگشت