• (+93) 772 63 73 83
  • انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند

امتحانات آنلاین

امتحان بخشی را که میخواهید سپری کنید آنرا انتخاب کنید.

امتحان تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان بیولوژی صنف دوازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

امتحان بیولوژی صنف یازدهم

تعداد سوالات: 100

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

صنف ها

صنف های ذیل در آموزشگاه انصار دایر شده اند و فعلا جریان دارند:

آمادگی کانکور 98-99

09:00 الی 10:30
مدرس: انجنیر احمد مختار فروتن

کانکور ویژه

2:00 الی 03:30
مدرس: انجنیر احمد مختار فروتن

صنف حساب و الجیر

9:30 الی 10:30
مدرس: انجنیر احمد مختار فروتن

مواد درسی

کتابها و مجموعه های ذیل را از آموزشگاه انصار به دست آورده میتوانید.

مجموعه سوالات جیولوجی

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

از اینجا میتوانید دانلود کنید. دانلود رایگان
مجموعه سوالات بیولوژی

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید
مجموعه سوالات تاریخ

تهیه شده توسط: اساتید آموزشگاه انصار

برای خرید لطفا به دفتر مراجعه نمایید. خرید
انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند